CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THÉP NST SÀI GÒN
NST SAIGON COIL CENTER CO., LTD
×

Cold-rolled steel/ Thép cán nguội

Magnetic cores in electrical devices: voltage / current tranformers, reactors, electric magnets, high-grade eletric generrators,...
(Lõi dẫn từ trong các thiết bị điện: biến áp, biến dòng, cuộn cảm kháng, nam châm điện, và các máy phát điện cao cấp,..)

Usage (Ứng dụng): Small Transformers (Biến áp loại nhỏ).

Steel structure of machines & equipments,...
(Kết cấu của máy móc, thiết bị,...)

Magnetic cores in electrical devices: electric motors, electric generators, low-grade transformers,...
(Lõi dẫn từ trong các thiết bị điện: động cơ, máy phát điện, biến thế cấp thấp,..)

Usage (Ứng dụng): Small Voltage / Current Transformers (Biến áp / Biến dòng loại nhỏ).